Nygårdskällan är ett trevligt utflyktsmål i närheten av Molkom för hela familjen. Vid parkeringen startar en vandringsled på 2km genom kuperad och orörd terräng genom ett ravinsystem fram till källan, där det finns en rastplats.

Historia

Nygårdskällan är en naturlig artesisk källa vid Västgötabäcken i Ölmans ravinsystem.I en artesisk källa pumpas grundvatten upp med självtryck genom en öppning i ett tätt jordlager som ligger ovan på ett vattenförande mera grovkornigt material. Grundvattnet i Nygårdskällan kommer från den stora isälvsavlagringen Brattforsheden.

Ölmans ravinsystem är ett av landets största och bäst utvecklade ravinområden och av riksintresse för naturvården. Ravinerna har bildats i en finkornig jordart som kallas silt. Silt är finare än sand men något grövre än lera.

När silten blir genomblöt så ”flyter” eller ”glider” den lätt iväg neråt. På så sätt har ravinerna bildats under perioder med fuktigare klimat. En ravinarm stoppar upp och slutar att ”växa” då den möter en annan jordart.
Under 1800-talet vallfärdade folk till Nygårskällan för att dricka brunn då man trodde att vattnet var hälsobringande och ungdomsgivande. Första söndagen efter midsommar firades ”källsöndagen”. ”I större och mindre grupper företrädda av spelmän strömmade folket från socknarna i närheten. Sedan man vederbörligen druckit vatten, offrat slantar och glammat vid källan fortsattes festen med dans i alla logar vida omkring långt in på måndagen.” Så beskrevs händelserna av en person från trakten år 1916.

I december 2000 köpte Karlstads kommun in Nygårdskällan och cirka 20 hektar mark i anslutning till källan. Här har vi sedan dess anlagt en ny vandringsled cirka 2 kilometer lång, ordnat informationstavlor, bänkar och en liten parkeringsplats. Skogen längs vandringsleden ska få utvecklas fritt för att gynna alla de växt och djurarter som är beroende av död ved och en lövrik skog.

Övrigt

Du kan ladda ner en broschyr här